11 Ekim 2009 Pazar

MODÜL 7 SORULARI VE CEVAPLARI

.Öğrenci merkezli bir sınıfa nasıl rehberlik yapabilirim?

-Öğrencilerimize kendilerinin ve arkadaşlarının bilgi düzeylerini ve ilerlemelerini tespit ve kontrol etmelerini sağlayacak formlar, anketler ve sınavlar düzenleriz. Sınıf içinde üst düzey düşünmeye yönlendirecek nitelikte açık uçlu soruları kullanarak onların 21. yy becerilerini de geliştirecek şekilde araştırma ve sorgulama yöntemlerine başvurmalarını sağlarız. Ayrıca proje konularını kendilerinin seçmelerine olanak tanırız.
öğrenci merkezli bir sınıfta açık uçlu sorular sorarak öğrenciler tarafından cevaplandırılmasını bekleniz. konu ile ilgili olarak diğer öğrencilerle paylaşmak üzere araştırma görevleri veririz. Ders esnasında öğrencilerin aktif olabilmesi için kendilerinin sordukları sorulara yine kendilerinin cevaplamalarını isteriz. öğrencilerden proje ile ilgili sunu yapmalarını, broşür hazırlamalarını, bülten hazırlamalarını görev olarak veriririz. rehber öğretmen olarak onları çeşitli sorularımızla beyin fırtınası yapmaları konusunda tetikleriz. böllelikle öğrenme amaçlarına ulaşmalarına yardımcı oluruz. öğrencilerin herbirisine kendi öğrenme seviyelerini de dikkate alarak soru sormasını gerektirecek uygulamalar, etkinlikle alakalı taslak bilgilerin bulunduğu bir rehberlik materyali hazırlarız. Öğrencilerin takıldıkları veya yardıma ihtiyaç duydukları zamanlarda onları sorularla doğruya yönlendirerek rehberlik yaparım.

Eğer öğrencilerim deneyimli, ben de deneyimli isem herkes ne yapacağını biliyordur ve ders kurallarına göre işlenir. Ancak öğrencilerin sistemle ilgili hiçbir deneyimleri yoksa; o zaman sınıf seviyesini dikkate alarak yapılacak işlemleri planlarız.Ünite planımızı yaptığımız sınıfta ilk defa öğrenci merkezli uygulama geçiyorsa yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır:

1.Öğrencilerin sorularını sadece öğretmene değil birbirlerine yönelttikleri kendi aralarındaki diyalog ve münazaraları cesaretlendiririm.

2.Açık uçlu sorular sorar ve öğrencilerin soru sormasını cesaretlendiririm.

3.Öğrencilerin ilk verdikleri cevapları iyice düşünmelerini isterim.

4.Rehberlik materyalleri ve destek meteryalleri hazırlayarak öğrencilerin karşılaşacakları problem çözme yöntemlerine yardımcı olurum. Soru sorma tekniğini çok iyi kullanarak onları hazır bilgiler vermektense bilgiye ulaşmaya yönlendirerek rehberlik yapabilirim. Ayrıca rehberlik kaynaklarının öğrencilere ilham vererek öğrenmeyi destekleyecek şekilde kullanırım.

5.Öğrencilerimin yaptığı çalışmaları yansıtmaları paylaşmaları ve işbirliği yapabilmeleri için web araçlarıyla blog, wiki, çevrimiçi belge paylaşımı v.b. araçları kullanmaları için rehberlik ederim.

6. Proje süreci boyunca eksikliği tespit edilen beceriler hakkında çeşitli teknolojik destekli dokümanlar hazırlarım.

7.Öğrencileri yol gösterici kaynaklar, destek malzemeleri, süreç değerlendirmeleri ile tasarım sorularına yoğunlaştırırım.8.Grupların ihtiyaçları doğrultusunda farklı dokümanlar hazırlarım, bunların incelenmesini ve kullanılmasını sağlarım.
8.Öğrenilere, derste konu ile ilgili sorular sordurarak yine öğrenciler tarafından cevaplandırılmasını isterim.Açık uçlu sorular sorarak öğrenciler tarafından cevaplandırılmasını isterim.

9.Konu ile ilgili sunu yapmalarını, broşür hazırlamalarını, bülten hazırlamalarını sağlarım. Beyin fırtınası yaptırırım ve onları çeşitli sorularımla amaçlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olurum.

10.Yaptıkları çalışmaları uygun zamanda ve ortamda sergilemelerini sağlayarak onları çalışmaya teşvik ederim.

11. Çevre incelemesi yaparak öğrenci portföyü hakkında bilgi sahibi olmaya çalışırım. (coğrafi şatlar, okulun bulunduğu yer (köy, kasaba, şehir, sosyoekonomik ve kültürel yapı,)

12. Öğrenci ve velileri sisteme hazırlamak için çeşitli etkinlikler ve sunular hazırlarım. (Öğrencilere ve velilere farklı olacak şekilde sistemde kendilerine düşen görevler çeşitli yollarla anlatılır. Bu anlatım öğrenciye; Yapacakları işin çok eğlenceli olacağını, her zamankinden daha çok bilgi öğreneceklerini, bu bilgileri öğrenirken zorlanmayacaklarını anlayacakları şekilde olmalı. Yapacakları çalışmalar öğrencilerin gözünde büyürse öğrenme ve öğretme çalışmalarında istenen verim alınamayabilir.

13.Veliler de sistem ile ilgili bilgilendirilmeli; Sistemin içeriği, sisteme uyan öğrencilerini kazanacağı bilgileri ve davranışları , sistemin öğrencilerin bireysel gelişimleri için çok önemli olduğu, öğrencilere evde nasıl veli rehberliği yapılması gerektiği, öğrencinin yapması gereken çalışmaların veli tarafından yapılmasının öğrencide yaracağı akranlarından geri kalma ve bireysel gelişimdeki gerilik sonucunun vahimliği örneklerle anlatılmalı.

14. Öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgilerinin ölçülebileceği bir ölçek hazırlanmalı.

15. Konuların “öğrenme zorluğu” sıralamasını yapılmalı. Ölçeğin verdiği verilere göre grafik hazırlanmalı.Ünitede yer alacak konuların ağırlık merkezleri belirlenmeli (öğrencilerin hiçbir bilgi sahibi olmadıkları konuların ve konunun öğrenilme güçlüğü derecesine göre işleniş zaman ayarlamasını yapma).Bütün bu bilgiler ışığında ünite planını en ayrıntılı bir biçimde hazırlanmalı (ünite tasarım soruları öğrenci portföyü dikkate alınarak yapılmalı.

16.Ünite ayrıntılarında ön koşul becerileri olmayan öğrencilerin bu becerileri alması için gerekli önlemler alınmalı (kurslar). Öğretim süreci; guruplara nerede ne zaman ne yapacaklarını belirtir şekilde ayrıntılı planlanmalı. Standart öğrenciler, üstün kavrama yeteneğine sahip öğrenciler, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için ne tür önlemlerin alınacağı ayrıntılı bir şekilde hazırlanmalı. Önlemler bölümünde daha sonra öğrenebileceğimiz önlemleri eklemek için birkaç satırlık bir boşluk bırakmak gerekir.

17. Öğrencileri gruplara ayırırken nelere dikkat edileceği belirtilmeli. Kaynakların ve malzemelerin neler olacağı ayrıntılı bir şekilde belertilmeli.)

18. Öğrencilerin öğrenmelerini takip edebilmek için değerlendirme ölçekleri hazırlama. Ara değerlendirme (çeşitli zamanlarda yapmak için farklı ölçekler), akran değerlendirme, öz değerlendirme, öz yönelim değerlendirme, sonuç değerlendirme v.b.

19. Sınıfta tüm öğrencilerin etkinliklere katılımı sağlanmalı.Soru sormayı öğretmeliyiz. (ilk etapta öğrencilere doğru soru sormayı öğreten özel, yapılandırılmış etkinlikler düzenleme. Sonra soru sormayı her deste teşvik etme. Buna bağlı olarak her dersin en ilginç sorusunu öğrencilere seçtirme. Sorulan sorulara verilen en ilginç cevabı belirleme. Bunları bulan öğrencileri bulup onurlandırma.)

20. Velilerin çocuklarıyla ilgili bilmedikleri yönlerini kendilerine bildirerek velilerin çocuklarından beklentilerini daha gerçekçi hale getirerek bu bilgiler ışığında kimlerden yardım alabileceğini ve alınabilecek önlemleri belirlemek için öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini tespit edecek ölçekler hazırlanmalı.

21. Öğrencilerin süreç içinde değişen ihtiyaçlarını belirleme ve bunlara çözümler üretmeli.Yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamalı.Kendi başlarına ilgi alanlarını belirleyip bağımsız çalışmalar yapmalarını sağlamalı,kendi başlarına yaptıkları bu çalışmaları sergilemelerine yardımcı olmalı. Öz güven kazanmaları için desteklemeliyiz.

.Öğretim süreçlerini desteklemede teknolojiyi nasıl kullanabilirim?

-Teknoloji yapılacak işlerin daha hızlı, daha düzenli olmasını sağlar. Gruplararası işbirliği kurmada en etkin araçtır.Bu araçlar aynı zamanda öğrencilerin 21. yüzyıl becerisi olan kendi kendine öğrenmeyi de gerçekleştirmede etkin rol oynar.Bu bağlamda öğrencilerin hızlı bilgi toplamalarında, bu bilgileri paylaşmada, birbirleri ile haberleşmede teknolojiden yararlanırız.Teknoloji kişilerin yüzyüze olmadanda birarada bulunmalarına olanak tanır; zamanda ve işten kazanç sağlar.Teknoloji bu yönleriyle vazgeçilmez bir araç olarak yerini alacaktır.
Öğrencilerimizi iletişim, araştırma ve yayın hazırlama konularında bilgisayarı ve interneti, yine bazı sunular için diğer eğitim teknolojilerinden yaralanmak konusunda yönlendirip destekleriz.. Ayrıca hazırladıkları sunuları sınıf ortamında olduğu kadar bilgisayar ortamında da paylaşımlarını sağlarız.
-Teknoloji işlerimizi daha planlı,işbirlikli çalışmayı, tartışmaları destekler.Bilgi edinmede, bilgileri öğrencilerle paylaşmada, etkinlikleri hazırlayıp ve sunmada, öğrencilere verilen görevlerde araştırma ödevlerinde, deney yaparken kullanılabilir.Teknolojiyi arkadaşlarla, ailelerle ve toplumun daha geniş kesimleriyle öğrencilerin öğrenmesini desteklemede kullanılır.Teknoloji kaynaklarını sürekli mesleki gelişim ve ömür boyu öğrenim için kullanabilirim...Öğretim çalışmalarını desteklemede teknolojiyi kullanırken;

1. Teknolojiyi öğrencilerin tanımasını sağlamak gerekir.

2. Teknolojiden nasıl faydalanmak gerektiğinin anlaşılması sağlanmalı.

3. Çalışmalarının her safhasında teknolojiyi kullanmalarını sağlayacak tüm önlemler alınmalı.

4. Teknolojiyi en faydacı bir şekilde kullanmak gerekir.Teknolojiyi en faydacı bir şekilde kullanmayı alışkanlık haline getirmek için önlemler alınmalı.Bunun için de çalışmanın amacını öğrencilere tam olarak kavratmak ve öğrencileri hedefe kilitlemek gerekir.

5. Öğrencilerin ilgi odaklarının çekilmesi gereklidir. Öğrencilerde özgüven uyandırılmalıdır. Öğrenciler teknolojiden yararlanma yolları kavratılmalıdır.

1 yorum:

  1. Öğrencilerin başarılarını sergilemek için çok fazla kişiyi kapsayan bir sunum planlanabilir. Böylece öğrenciler sadece öğretmenleri ve arkadaşları değil daha geniş bir kitlenin sunumlarını izleyeceğini anladıklarından ürün gelişimine ve daha iyi projeler ortaya çıkarmaya özen gösterirler. Gösteri gruplarının oluşturulması da planlı ve yönlendirici olmalıdır. Küçük grup, dönüşümlü istasyonlar, bütün grup gibi teknikler kullanılabilir. Portfolyolar ya döküman olarak, ya da wiki ile sunulabilir. Sunumun başarılı olması tartışmaları yönlendirmesi için Sunum Geri Bildirim Formu kullanılmalıdır. Sunum esnasında sorular sorup, önerilerde bulunulmalı ve olumlu geri bildirimler verilmelidir

    YanıtlaSil

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.